Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OŚRODKA PROFILAKTYKI I REHABILITACJI „AKANT”

Szanowni Państwo

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących, na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Państwa danych w naszej placówce.

 1. 1.      Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” z siedzibami:

 • Gostyń, ul. Dworcowa 4a
 • Pogorzela, ul. Elizy Orzeszkowej 13
 1. 2.      Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane uzyskane od Państwa lub innego Podmiotu Leczniczego będą przetwarzane w celu: świadczenia usług zdrowotnych, zarządzania usługami medycznymi, prowadzenia wymaganej sprawozdawczości. Państwa dane będą przechowywane na podstawie przepisów prawa przez minimum 20 lat.

 1. 3.      Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • aktualizacji danych osobowych,
 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych

W przypadku części danych uzyskanych od Państwa na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 1. 4.      Jakie są podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 1. 5.      Do kogo mogą się Państwo zgłosić w sprawie przetwarzania swoich danych?

W Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” możecie Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod numerem telefonu: (65)614-19-46

 1. 6.      Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak dane są konieczne do ambulatoryjnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. 7.      Komu możemy przekazać Państwa dane?

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa

 1. 8.      Do kogo mogą Państwo wnieść skargę

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji „AKANT” deklaruje, że wszyscy pracownicy przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i medycznych. Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych i informacji medycznych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby dla których dostęp do danych jest uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.