Dokumentacja Medyczna

Profilaktyka i Rehabilitacja

AKANT NZOZ Łukasz Radola

Zasady ogólne i informacja dla pacjentów w sprawie

udostępniania dokumentacji medycznej            Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.2))

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych. Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.

Rehabilitacja AKANT NZOZ prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez medyczne komórki organizacyjne , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rehabilitacja AKANT NZOZ zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów.

Rehabilitacja AKANT NZOZ udostępnia dokumentację medyczną:
- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu; - osobie upoważnionej przez pacjenta;
- upoważnionym Organom.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
- do wglądu na miejscu w Rehabilitacja AKANT NZOZ w obecności:
A) pracownika Rehabilitacja AKANT NZOZ;
B) lekarza prowadzącego albo lekarza odpowiedniej specjalności;
- poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną:
1) należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”.
2) Wzory upoważnień można pobrać:
- w Rehabilitacja AKANT NZOZ.

12.08.2016r.

..............................................
podpis